Gốc > Mục:CÔNG VĂN - KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI >
title:CÔNG VĂN 176- GD YĐ
date:28-05-2013
sender:Lê Thị Nương
source:TT
type:doc
UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
PHÒNG GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 176/GDYĐ
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên năm học 2012-2013.
 Yên Định, ngày 27 tháng 05 năm 2013


Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
- Hiệu trưởng trường THPT Thống Nhất;
- Giám đốc Trung tâm GDTX.
Thực hiện Công văn số 794/SGDĐT-TCCB ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc báo cáo đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên năm học 2012- 2013 theo chuẩn, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện một số nội dung sau:
 1. Trường Trung học cơ sở
- Hiệu trưởng: Đánh giá theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT.
- Giáo viên: Đánh giá theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo chuẩn.
2. Trường  Tiểu học
- Hiệu trưởng: Đánh giá theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.
- Giáo viên: Đánh giá theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT và công văn hướng dẫn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/1010 của Bộ GDĐT.
3. Trường Mầm non
- Hiệu trưởng: Đánh giá theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
- Giáo viên: Đánh giá theo Quyết định số 02/QĐ-BGDĐT, ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
4.Trung tâm Giáo dục thường xuyên:
- Giám đốc: Đánh giá theo thông tư 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT.
- Giáo viên: Đánh giá theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo chuẩn.
5. Đối với cấp phó các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS, TTGDTX:
Đánh giá theo công văn hướng dẫn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, và Phó giám đốc TT GDTX.
Lưu ý:
- Việc đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các bậc học theo chuẩn, về nội dung, quy trình, thủ tục, biểu mẫu …áp dụng như đánh giá xếp loại đối với cấp trưởng tương ứng với cấp học, do vậy Hiệu trưởng các trường phải nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn số 630/BGDĐT-NGQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GD&ĐT để vận dụng và triển khai đến toàn thể CBGVNV trong đơn vị mình biết.
- Trong các bước tiến hành đánh giá Phó Hiệu trưởng, các đơn vị sử dụng mẫu phiếu trong các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Chuẩn cấp trưởng tương ứng, sau khi đã điều chỉnh một số tiêu đề, tiêu chí cho phù hợp với thành phần, đối tượng đánh giá.
- Riêng Tiêu chuẩn 3, Năng lực quản lý nhà trường, tuỳ theo lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục được cấp trưởng phân công phụ trách, cấp phó sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng.

6. Đối với nhân viên:
- Đánh giá theo mẫu phiếu đánh giá viên chức hàng năm (Biểu nhân viên đính kèm).
7. Hồ sơ báo cáo: